Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys ry:n säännöt                                          KeLVI

 

1.§ Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan LVI-Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Järvenpää.

 

2.§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan tai muulla talotekniikka-alalla toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattitaitoaan ja alan kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-, julkaisu- ja näyttely- yms. toimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia taloudellista etua jäsenilleen.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistys on puoluepolitiikasta riippumaton.

 

3.§ Yhdistyksen jäsenet ovat:

 1. Kunniajäseniä, joilta ei peritä jäsenmaksua.
   
 2. Vakinaisia jäseniä, jotka suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna vuosijäsenten kulloinkin maksaman vuosimaksun 20-kertaisena; Vuosijäsen, joka 30 vuotena yhtäjaksoisesti on suorittanut vuosimaksunsa, on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksujen suorittamisesta ja siirtyy vakinaiseksi jäseneksi.
   
 3. Vuosijäseniä, jotka suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosimaksun sekä yhdistykseen liittyessään yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun.

 

4.§ Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erityisellä innolla ottanut osaa yhdistyksen toimintaan. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Kunniajäseniä ei samanaikaisesti saa olla 10 enempää.

Vakinaiseksi jäseneksi ja vuosijäseneksi pääsee EU:n kansalainen, joka toimii lämpö- vesi- ja ilmastointitekniikan alalla ja jonka hallitus hyväksyy. Myös muulla talotekniikkaan liittyvällä alalla erikoisesti ansioitunut henkilö voidaan hyväksyä jäseneksi, jos hallitus katsoo tämän edistävän yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen, joka ei ole maksanut liittymis- ja jäsenmaksuaan hallituksen määräämänä aikana, hallitus erottaa yhdistyksestä. Hallitus voi pakottavista syistä vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenmaksuvelvoitteesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai hyviä tapoja, voi yhdistys kokouksessaan hallituksen esityksestä erottaa. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

5.§ Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi hallituksen esityksestä henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

 

6.§ Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, eikä hänen yhtäjaksoinen toimikautensa saa ylittää neljää vuotta.

 

7.§ Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.

Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuoron mukaan vuosittain kaksi. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa. Kolme vuotta hallituksen jäsenenä toiminut henkilö voidaan valita toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenen keskeytymätön toimikausi ei saa ylittää kuutta vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä.

 

8.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

9.§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai milloin kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii, ja se on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

Jos puheenjohtaja on estyneenä, toimii hänen sijaisenaan hallituksen varapuheenjohtaja, ja jos hänkin on estyneenä, hallituksen tehtävään valitsema muu hallituksen jäsen.

Hallituksen kokous kutsutaan koolle joko suullisesti tai kirjallisesti viikkoa ennen kokousta.

 

10.§ Käytännön asiain hoitoa varten hallitus voi asettaa työvaliokunnan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat sekä vahvistaa näille ohjesäännöt.

 

11.§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä yhdistyksen ja sen hallituksen kokousten pöytäkirjat on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä.

 

12.§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.  Syys- ja kevätkokoukset kutsuu hallitus koolle kirjallisesti, ja sen lisäksi ilmoittaa siitä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Muista kokouksista ilmoitetaan samalla tavoin.

 

Kevätkokous

 • esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille sekä
 • käsitellään muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle

 

Syyskokous

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, milloin tämä on erovuorossa tai on eronnut
 • valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tai eronneiden jäsenten tilalle, ja kokouksiin edustajat niiden muiden yhdistysten, joihin tämä yhdistys kuuluu, ja viimeksi mainituille myös varamiehet
 • valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt
 • vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 • käsitellään muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle

 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

 

13.§ Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kahden peräkkäisen vähintään kahden viikon välein pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset, joissa sääntömuutoksen tai yhdistyksen purkamisen puolesta on annettu vähintään kolme neljännestä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14.§ Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaan talotekniikka-alan edistämiseen Suomessa.

 

15.§ Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 

 

                      Järvenpäässä 10.3.1998

 

 

                      Heikki Anttonen, Vantaa

                      Janne Jokivuori, Järvenpää

                      Pirkko Koch, Järvenpää

                      Viljo Korhonen, Järvenpää

                      Kari Mankinen, Järvenpää

                      Eerik Nieminen, Järvenpää

                      Risto Rautio, Järvenpää

                      Timo Hietamäki, Mäntsälä (siht.)

 

 

                      Kaikki Suomen kansalaisia.